Süleyman Demirel Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Süleyman Demirel Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların;

1.Yatay geçiş için başvurduğu yarıyıla kadar ayrılacağı kurumdaki programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması gerekmektedir.

2.Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.

Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak, kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirmeye alınır.

3.Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapacak adayların öğrenim görmekte olduğu programda 4.00 üzerinden en az 3.50 genel not ortalamasına sahip olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

4.Örgün öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim diploma programına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, öğrenciler uzaktan eğitim ücreti öderler.

5.İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarında başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan olması halinde yatay geçiş yapabilirler.

6.Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler yabancı dil hazırlık muafiyet sınavına girmek zorundadır.

7.Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

8.Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 10. fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile ilişiği kesilen öğrenciler ise, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla yatay geçiş için başvurabilir.

9.Yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans düzeyinde diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve geçmek istenilen diploma programının ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğerliliğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

10. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Yatay geçiş başvuru dilekçesi http://obs.sdu.edu.tr adresinden Kurumlararası Yatay Geçiş linki tıklanarak TC Kimlik No ve şifre yazılıp listele butonuna basılacaktır. Açılan sayfada istenilen tüm bilgiler doldurulduktan sonra bilgilerimi kaydet butonuna basılır. Daha sonra bu sayfanın altında yer alan tercih bölümü doldurulup tercih ekle butonu tıklanır ve yazdır butonu aracılığı ile başvuru dilekçesinin çıktısı alınır ve başvuru belgelerine eklenir.

2.Not belgesi (Transkript)

3.Onaylı Ders içerikleri.

4.ÖSYS sınav sonuç belgesi.

5.Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.

6.Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alınmadığını gösterir belge.

7.ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan yurtdışı üniversiteleri için YÖK tarafından tanındığına dair belge .

8.Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmediğini ve ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmediğini gösterir belge.

BAŞVURULAR

Öğrenci alan bölümlere başvurular 30 Ocak-01 Şubat 2014 tarihleri arasında, ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta Adresi:Süleyman Demirel Üniversitesi …………………………… (Noktalı bölüme başvuru yapılacak Meslek Yüksekokul adı yazılacak) 32260/ISPARTA

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Başvurularla ilgili değerlendirmeler ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlarca adayların genel not ortalaması ile merkezi yerleştirme puanı ve varsa geçmek istediği programın ortak derslerdeki başarısı dikkate alınarak yapılır. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

2.100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüşümünde öğrencilerin Üniversitelerince belirlenen karşılıklar kullanılır. Aksi takdirde YÖK’ün çevrim tablosu dikkate alınır.

3.Yatay geçiş yerleştirme işlemleri 03-05 Şubat 2014 tarihleri arasında ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile yapılır. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır.

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

Kayıtyaptırmaya hak kazananların listesi07 Şubat 2014 tarihinde, Üniversitemiz web sayfasında, yedek adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak ilgili birim tarafından tebliğ edilir.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1-TC kimlik numarasını gösterir resmi onaylı bir belge

2-Altı adet cepheden çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraf

ile şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İNTİBAKLARININ YAPILMASI

Kesin kayıthakkı kazananların kayıt ve intibak işlemleri 10-11 Şubat 2014 tarihleri arasında ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.

YEDEK ADAYLARIN İLANI

Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanlar yerine kesin kayıt hakkı kazanan yedek aday listesi 12 Şubat 2014 tarihinde ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir.

YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Yedek adaylardan kesin kayıthakkı kazananların 12-14 Şubat 2014 tarihleri arasında ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN BÖLÜMLERE YATAY GEÇİŞ YAPILMASI

Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmayı hak kazanların yabancı dil yeterlik (muafiyet) sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavın ne zaman yapılacağı bilgisine http://ydyo.sdu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

BAVURULAR 30 OCAK-01 ŞUBAT 2014
MESLEK YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULLARINCA KARAR ALINMASI 03 ŞUBAT – 05 ŞUBAT 2014
SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 07 ŞUBAT 2014
ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 10-11 ŞUBAT 2014
YEDEK ADAYLARIN İLANI 12 ŞUBAT 2014
YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 12-14 ŞUBAT 2014

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN.

Yurtdışından Yatay Geçiş Başvuru Yapacakların Dikkatine

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

BAŞVURU KOŞULLARI

1.Yatay geçiş için başvurulan yarıyıla kadar ayrılacağı programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,

2.Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, uzaktan eğitimden örgün öğretim programına geçiş yapacak ise genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması,

3.Genel not ortalaması şartını sağlamayan ancak kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4.Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

5.İkinci öğretim diploma programından birinci öğretim diploma programına geçiş yapmak isteyenlerin II. öğretim diploma programında sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi gerekmektedir.

6.Kurum içinde aynı programın I.Öğretiminden II.Öğretimine geçişte başarı ve kontenjan şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin bahar yarıyılının ilk haftasının bitimine kadar (14 Şubat 2014) ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

7.Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına geçiş yapmak isteyenlerin diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavın ne zaman yapılacağı bilgisine (http://gsf.sdu.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.

8.Geçiş yapmak isteyenlerin daha önce kurum içi yatay geçiş yapmamış olması ve uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Yatay geçiş başvuru dilekçesi. (http://obs.sdu.edu.tradresinden öğrenci no ve şifre ile sisteme girilip Yatay Geçiş Başvuru linki tıklanır. Açılan sayfada bilgilerimi kaydet butonuna basılır. Daha sonra bu sayfanın altında yer alan tercih bölümü doldurulup (en fazla 2 tercih) tercih ekle butonu tıklanır ve yazdır butonu aracılığı ile başvuru dilekçesinin çıktısı alınır.)

2.Not Döküm Belgesi

3.Farklı programa geçiş yapmak isteyenler için onaylı ders içerikleri.

BAŞVURULAR

Başvurular 30 Ocak – 01 Şubat 2014 tarihleri arasında Fakülte Dekanlıkları / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi …………………………… (Noktalı bölüme başvuru yapılacak Fakülte/Meslek Yüksekokul adı yazılacak) 32260/ISPARTA

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurularla ilgili değerlendirmeler ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlarca yapıldıktan sonra yerleştirme işlemi, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. ÖSYS taban puanının eşit olması halinde ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki başarısı yüksek olan yerleştirilir. Yine eşitlik söz konusu ise yaşı küçük olan yerleştirilir.

Sonuçlar 03 – 05 Şubat 2014 tarihleri arasında ilgili birim yönetim kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır.

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

Kayıtyaptırmaya hak kazananların listesi 07 Şubat 2014 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında, yedek adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 12 Şubat 2014 tarihinde ilgili birimin web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak ilgili yüksekokul tarafından tebliğ edilir.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1-TC kimlik numarasını gösterir resmi onaylı bir belge

2-Altı adet cepheden çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraf

***Adayların kesin kayıt için şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin kayıthakkı kazananların kayıt işlemleri 10 - 11 Şubat 2014 tarihleri arasında, ilgili Fakülte Dekanlıkları/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.

YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Yedek adaylardan kesin kayıt hakkı kazananlar 12 Şubat 2014 tarihinde ilgili birimin web sayfasında ilan edilecek ve kayıt işlemleri 12 -14 Şubat 2014 tarihlerinde ilgili Fakülte Dekanlıkları/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN BÖLÜMLERE YATAY GEÇİŞ YAPILMASI

Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmaya hak kazanların yabancı dil yeterlik (muafiyet) sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavın ne zaman yapılacağı bilgisine (http://ydyo.sdu.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

BAVURULAR 30 OCAK-01 ŞUBAT 2014
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULLARINCA KARAR ALINMASI 03 ŞUBAT – 05 ŞUBAT 2014
SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 07 ŞUBAT 2014
ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 10-11ŞUBAT 2014
YEDEK ADAYLARIN İLANI 12 ŞUBAT 2014
YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 12-14 ŞUBAT 2014

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Konular

YÖK’ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs müjdesi
YÖK-YUDAB Programı Başvuru Şartları Nelerdir?
ASELSAN personeli ASELSAN'da çalışmakta olduğu projelerden tez yapabilecek
Uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimlerine kayıt için ALES şartı var mı?
TYS uygulama sınavı ne zaman?
Dünyanın gittiği yönü görmemek, çağın dışında kalmaktır
Üniversiteler sıralamalarda hile mi yapıyor?
Doçentlik başvuruları ne zaman?
İkinci Öğretim İle Birinci Öğretim Arasında Ne Fark Var?
Çift Anadal Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?
Diplomaların 'kalitesi' Avrupa ile uyumlu olacak
Yeni Doçentlik Yönetmeliğinde neler var?
THY'de part time çalışacaklar ne iş yapacak?
Türkiye'nin mücevher sertifikaları tüm dünyada geçerli mi?
Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursları başvuruları başladı
CERN-FCC projesi nedir?
Araştırma görevlisine ne kadar burs veriliyor?
Üniversitelerin bölünmesini gerektiren sebepler neler?
Meslek edinme ve uzmanlaşma talepleri değişiyor mu?
Son 10 yılda Türkiye'de işlem değeri en fazla olan 5 sektör
Bazı üniversiteler bölünüyor yeni üniversiteler kuruluyor
Yükseköğretimde lisansüstü eğitim sistemi değişiyor mu?
Türkoloji Sizi Çağırıyor
Öğrenci affı nedir?
Üniversitesine dönmek isteyenler için kayıt süresi ne kadar?
Veteriner hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim süreleri
Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği özellikler nelerdir?
Yüksek lisans öğrenci sayısı azaldı
Üniversitelerde Trafik psikolojisi bölümleri açılacak
Gençlere 10 bin liralık eğitim desteği